RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 15.04.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana treści

Statut Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornontowicach


Załącznik do Uchwały Nr XLIX/392/09
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 21 grudnia 2009 r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1


1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany w dalszej części Statutu „GOSiR”, jest jednostką budżetową Gminy Ornontowice, utworzoną uchwałą Nr XLIX/391/09
2. Siedziba GOSiR mieści się w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 7 c.
2. Terenem działania GOSiR jest obszar gminy Ornontowice.
3. GOSiR nie posiada osobowości prawnej.


  § 2


Ośrodek działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
2. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami).
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
4. Niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Ośrodka
§ 3


Celem działania GOSiR jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Ornontowice, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji.


§ 4


Do podstawowych zadań GOSiR należy:
1) utrzymanie i udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych,
2) przygotowanie obiektów do imprez sportowych,
3) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych,
4) rozwijanie i pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy,
5) tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
6)
7) zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo – rekreacyjnych,
8) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia,
9) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej,
10) opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji, propagowanie i koordynowanie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez ruch oraz sport,
11) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej,
12) zapewnianie bezpiecznych i prawidłowych warunków przebiegu organizowanych przez GOSiR imprez,
13) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej.

ROZDZIAŁ III
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem
§ 5


Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Ornontowice.


§ 6


Organizację wewnętrzną i schemat organizacyjny określa regulamin Ośrodka nadany przez Dyrektora.


§ 7


Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje Dyrektor w formie zarządzenia.


§ 8


Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników oraz wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.


§ 9


1. W razie nieobecności, Dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.
2. Zastępstwo musi wynikać z określonego dla pracownika zakresu czynności.


§ 10


Wymagania kwalifikacyjne i wynagrodzenia pracowników określone są na podstawie przepisów obowiązujących pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu gminnego.


§ 11

Dyrektor działa jednoosobowo, samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.
Dyrektor upoważniony jest do:

1) dysponowanie środkami finansowymi uzyskanymi z własnej działalności,
2) decydowania o sposobie wykorzystania składników majątkowych za akceptacją Wójta,
3) określenia i ustalenia struktury organizacyjnej Ośrodka po uzgodnieniu z Wójtem w oparciu o obowiązujące przepisy, wydaje zarządzenia, instrukcje i regulaminy,
4) zawiera umowy i porozumienia z jednostkami gospodarczymi, organami administracji rządowej, samorządowej i osobami fizycznymi,
5) występowania przed sądami i organami administracji rządowej i samorządowej
6) zawiera umowy o pracę z pracownikami, Dyrektor jest przełożonym w stosunku do zatrudnionych w Ośrodka pracowników,
7) opracowuje plan finansowy,
8) dokonuje czynności prawnych nie przekraczających zwykłego zarządu.

ROZDZIAŁ IV
Mienie Ośrodka
§ 12


Ośrodek dysponuje następującym mieniem:
1) boisko sportowe z zapleczem przy ul. Zwycięstwa,
2) obiekty rekreacyjne (place zabaw),
3) kompleksy boisk typu Orlik 2012.


§ 13


Ośrodek gospodaruje mieniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem.


§ 14


1. Za mienie określone w §12 i właściwe nim zarządzanie odpowiedzialność ponosi Dyrektor Ośrodka.
2. Przepis ust. 1 nie zwalnia pracowników Ośrodka z odpowiedzialności materialnej wynikającej z przepisów Kodeksu Pracy.

ROZDZIAŁ V
Gospodarka finansowa


§ 15


Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.


§ 16


Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Wójta Gminy Ornontowice.


§ 17


Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a uzyskane dochody z działalności odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy Ornontowice.


§ 18


Za prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Dyrektor.


ROZDZIAŁ VI
Nadzór nad Ośrodkiem
§ 19


Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Ornontowice.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 20


Zmiany Statutu Ośrodka dokonuje Rada Gminy Ornontowice w formie uchwały.

§21

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice .

§22

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Opublikował: Krystyna Połap
Publikacja dnia: 15.04.2010
Podpisał: Krystyna Połap
Dokument z dnia: 15.04.2010
Dokument oglądany razy: 574