RSS
A A A

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres Gminnego Ośrodka Sportu, Promocji i Rekreacji w Ornontowicach:
Gminny Ośrodek Sportu, Promocji i Rekreacji
ul. Zwycięstwa 7b
43-178 Ornontowice
lub na adres mailowy: gospir@ornontowice.pl

Kogo dotyczy? Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej. Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Opłaty: Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, GOSPiR ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, GOSPiR pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Termin załatwienia sprawy: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.Opublikował: Krystyna Połap
Publikacja dnia: 14.11.2013
Podpisał: Krystyna Połap
Dokument z dnia: 08.09.2010
Dokument oglądany razy: 1 369